Powtórne ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
1 lipca 2022
Podpisanie umów na wsparcie przygotowawcze dla Lokalnych Grup Działania
25 lipca 2022

Trzebnica, dn. 20.07.2022r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Kraina Wzgórz Trzebnickich

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalisty ds. rozliczeń i projektów

1) MIEJSCE PRACY:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica

2) WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy minimum 3 lata lub doświadczenie w LGD (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność itd.)
 4. Znajomość specyfiki wdrażania programów UE
 5. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

3) WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie.

4) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) Nadzór nad wykonawstwem realizowanych projektów (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa).

2) Koordynacja wydarzeń organizowanych przez LGD oraz tych, w których LGD bierze udział.

3) Rekrutacja beneficjentów do projektów.

4) Realizacja projektów LGD.

5) Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania, objętych Lokalną Strategia Rozwoju.

6) Aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

7) Planowanie i koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8) Nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów.

9) Przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,

10) Nadzór nad treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.

11) Nadzór nad redagowaniem strony internetowej LGD, obsługa strony LGD KWT i profilu społecznościowego FB

12) Nadzór nad działalnością wydawniczą.

13) Wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych.

14) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się oraz rozliczenia dotacji, w szczególności przygotowanie i kompletowanie dokumentacji w zakresie wniosków o płatność, sprawozdawczości, ankiet monitorujących.

15) Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16) Udział w pracach związanych z procesem tworzenia, wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

17) Prowadzenie rejestru interesów Rady LGD.

18) Prowadzenie dokumentacji medialnej działalności LGD i jej archiwizacja.

19) Prowadzenie promocji LGD.

20) Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań LGD.

21) Doradztwo, prowadzenie konsultacji (pomiar jakości udzielanego doradztwa poprzez wypełnienie karty konsultacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury)

22) Animacja społeczności lokalnej – włączanie lokalnej społeczności w proces tworzenia, wdrażania i aktualizacji LSR/współpraca.

23)Realizacja projektów grantowych – sporządzenie wniosku o dofinasowanie lub rozliczenie projektu grantowego.

24) Pomoc przy kontroli poszczególnych zadań z grantu.

25) Branie udziału w szkoleniach i kursach dokształcających.

26) W przypadku nieobecności Koordynatora biura lub specjalisty ds. kadrowo-księgowych jego zastępowanie.

27) Realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd LGD lub Koordynatora Biura LGD. 

5) WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. a) życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. b) list motywacyjny,
 3. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. e) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
 6. f) kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, seminariów, itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Ks. Dz. Bochenka 14, 55-100 Trzebnica, w terminie do 3 sierpnia 2022 roku do godz. 14:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń i projektów.

Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.krainawzgorztrzebnickich.pl oraz na tablicy informacyjnej Biura.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys /CV/, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/.”