Rajd Rowerowy Niepodległościowy + trasa
6 listopada 2019
Projekt współpracy „EDUREG”
3 listopada 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja mająca na celu wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz edukacja ekologiczna mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej.

Tytuł operacji:  EKO LGD

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.