Informacja nr 3/OW/2022 planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 30 czerwca 2022 roku.
30 czerwca 2022
Powtórne ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
20 lipca 2022

Trzebnica, dn. 01.07.2022r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Kraina Wzgórz Trzebnickich

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalisty ds. rozliczeń i projektów

1) MIEJSCE PRACY:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica

2) WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Staż pracy minimum 3 lata lub doświadczenie w LGD (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność itd.)
 4. Znajomość specyfiki wdrażania programów UE
 5. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

3) WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie.

4) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) Nadzór nad wykonawstwem realizowanych projektów (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa).

2) Koordynacja wydarzeń organizowanych przez LGD oraz tych, w których LGD bierze udział.

3) Rekrutacja beneficjentów do projektów.

4) Realizacja projektów LGD.

5) Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania, objętych Lokalną Strategia Rozwoju.

6) Aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

7) Planowanie i koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8) Nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów.

9) Przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,

10) Nadzór nad treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.

11) Nadzór nad redagowaniem strony internetowej LGD, obsługa strony LGD KWT i profilu społecznościowego FB

12) Nadzór nad działalnością wydawniczą.

13) Wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych.

14) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się oraz rozliczenia dotacji, w szczególności przygotowanie i kompletowanie dokumentacji w zakresie wniosków o płatność, sprawozdawczości, ankiet monitorujących.

15) Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16) Udział w pracach związanych z procesem tworzenia, wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

17) Prowadzenie rejestru interesów Rady LGD.

18) Prowadzenie dokumentacji medialnej działalności LGD i jej archiwizacja.

19) Prowadzenie promocji LGD.

20) Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań LGD.

21) Doradztwo, prowadzenie konsultacji (pomiar jakości udzielanego doradztwa poprzez wypełnienie karty konsultacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury)

22) Animacja społeczności lokalnej – włączanie lokalnej społeczności w proces tworzenia, wdrażania i aktualizacji LSR/współpraca.

23)Realizacja projektów grantowych – sporządzenie wniosku o dofinasowanie lub rozliczenie projektu grantowego.

24) Pomoc przy kontroli poszczególnych zadań z grantu.

25) Branie udziału w szkoleniach i kursach dokształcających.

26) W przypadku nieobecności Koordynatora biura lub specjalisty ds. kadrowo-księgowych jego zastępowanie.

27) Realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd LGD lub Koordynatora Biura LGD. 

5) WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. a) życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 2. b) list motywacyjny,
 3. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. e) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
 6. f) kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, seminariów, itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Ks. Dz. Bochenka 14, 55-100 Trzebnica, w terminie do 15 lipca 2022 roku do godz. 14:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń i projektów.

Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.krainawzgorztrzebnickich.pl oraz na tablicy informacyjnej Biura.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys /CV/, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/.”