Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” 2024
21 maja 2024
Szkolenia z Działaj Lokalnie
22 maja 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2024/OW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie nr 2/2024/OW – operacja własna: Promocja i aktywizacja obszaru Krainy Wzgórz Trzebnickich

Limit środków 150 000,00 zł (37 000,00) euro

Projekt dotyczy promocji Krainy Wzgórz Trzebnickich i polegać będzie na wydaniu mapy ze ścieżkami rowerowymi w Krainie Wzgórz Trzebnickich z zaznaczeniem ciekawych miejsc do zwiedzania, miejsc noclegowych, restauracji i miejsc przyjaznych rowerzystom, nakręceniu filmu promocyjno – informacyjnego o walorach krajoznawczych Krainy Wzgórz Trzebnickich oraz wydaniu gazetki/informatora Krainy Wzgórz Trzebnickich.

 1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
 1. Termin składania wniosków: od dnia 06.06.2024 r. do dnia 20.06.2024 w godzinach 8:00 – 15:00.
 1. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, które mieści się w Trzebnicy przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica
 • oryginał wniosku w 3 wersjach papierowych i 1 wersja elektroniczna
 •  3 wersja, która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD, Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
 • Forma wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 150 tys. zł dla beneficjentów: osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki, natomiast pomoc przyznawana jest w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.
 • Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wzmocnienie Kapitału Społecznego

 • Wskaźniki Produktu:

– Liczba działań związanych z promocją turystyki, w tym utworzenie stron internetowych, aplikacji na telefon, publikacje przybliżające mieszkańcom walory turystyczne, oznakowanie atrakcji turystycznych – 3

 • Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego:

 • Celem ogólnym 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich
 • Celem szczegółowym 2.1. Wsparcie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego
 • Przedsięwzięciem III

Operacja będzie oceniana zgodnie z kryteriami oceny dla przedsięwzięcia nr III – „Aktywni i zorganizowani mieszkańcy działający na rzecz swojej małej ojczyzny”:

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

1) Aktywizacja mieszkańców – maksymalną liczba punktów 2

2) Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych – maksymalną liczba punktów 2

3) Obszar realizacji – maksymalną liczba punktów 1

4) Innowacyjność – maksymalną liczba punktów 2

5) Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – maksymalną

liczba punktów 2

6) Powiązanie z innymi projektami – maksymalną liczba punktów 2

7) Wykorzystanie lokalnych zasobów – maksymalną liczba punktów 2

8) Wkład własny – maksymalną liczba punktów 1

Zadanie objęte wnioskiem na operację własną zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli

uzyska łącznie co najmniej 5 punktów.

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9. Wymagane dokumenty:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,
 • formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Informacje o miejscu zamieszczenia dokumentów

 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie internetowej www.krainawgorztrzebnickich.pl
 • Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej stronie internetowej www.krainawzgorztrzebnickich.pl w zakładce PROW 2014-2020 – NABORY
 • Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w biurze LGD mieszczącym się w Trzebnicy przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1 tel. 71 312 38 09/ 609 141 335, email: lgdkwt@wp.pl

LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

obowiązujące dokumenty:

 • Wnioski – I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • ogłoszenie o naborze –