Strategia, cele, przedsięwzięcia, budżet LSR, plan działania i plan finansowy nowy LSR do konsultacji
15 maja 2023
Raport z prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i Raport z badania ankietowego.
25 maja 2023

 Nabór uzupełniający do składu Rady LGD

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 i § 24 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich”, w związku z rezygnacją większej części Rady Programowej, Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza nabór uzupełniający do składu organu na okres do upływu kadencji. Nabór wynika z zaburzenia parytetu równowagi sektorów.

Rada LGD jest organem decyzyjnym LGD, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji oraz ustalenie kwot wsparcia. Członkami Rady są przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, a żadna pojedyncza grupa interesu nie może kontrolować procesu podejmowania decyzji. Z uwagi na to, że w obecnym składzie i zgodnie z przepisami dot. sektorowości w składzie Rady sektor publiczny jest reprezentowany w przekraczającej dozwolonej proporcji. Rada LGD musi zapewnić taką dopuszczalną liczbę członków, zapewniającą, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, a co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi,

Kandydat na członka Rady powinien spełniać następujące wymogi:

  1. jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i spełnia wymagania § 10 Statutu
  2. posiada wykształcenie wyższe lub średnie,
  3. posiada wiedzę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich lub innych środków pomocowych krajowych i zagranicznych,
  4. nie może być równocześnie pracownikiem biura, członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu, ponadto nie może pozostawać z pracownikami biura, członkami Komisji Rewizyjnej ani członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej.
  5. reprezentuje grupę interesów sektora społecznego lub gospodarczego i w żaden sposób nie reprezentuje grupy interesów sektora publicznego.

Definicja grup interesów sektorów:

* grupa interesu sektora publicznego to m.in.: gmina; powiat; członek rady gminy; członek rady powiatu; sołtys; samorządowe jednostki organizacyjne gminy lub powiatu. UWAGA! Sektor publiczny jest traktowany nadrzędnie, pracownicy urzędów gmin oraz samorządowych jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu są uważani za sektor publiczny.

* grupa interesu sektora społecznego to: mieszkańcy; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; związki zawodowe; organizacje społeczno-zawodowe rolników, w tym koła gospodyń wiejskich; inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie

*grupa interesu sektora gospodarczego to w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników, a także samorząd gospodarczy, w tym m.in. cechy branżowe, cechy rzemiosł, izby gospodarcze lub przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, izby rolnicze

UWAGA! W celu prawidłowego przyporządkowania członków rady do grup interesu należy przyjąć metodę kolejnych wykluczeń, tzn. jeżeli istnieją przesłanki potwierdzające, iż członek rady jest reprezentantem grupy interesu sektora publicznego, to nie należy go traktować jako przedstawiciela innych grup. Jeżeli natomiast takich przesłanek nie stwierdzono, należy zbadać przesłanki na potwierdzenie reprezentacji grupy interesu sektora gospodarczego. Jeżeli nie wystąpiły przesłanki w tym zakresie, należy członka rady uznać jako reprezentanta grupy interesu sektora społecznego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady LGD przyjmowane są w biurze LGD KWT do dnia 26.05.2023 r. do godziny 12.00. Forma dostarczenia dokumentacji aplikacyjnej: osobiście lub pocztą tradycyjną.