ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

            Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkania warsztatowe, które odbędą się w każdej z gmin z terenu LGD.

Harmonogram spotkań:

I cykl: Warsztaty strategiczne z: analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru. Analiza mocnych i słabych stron (SWOT, problemy – ocena, aktualizacja); szans i zagrożeń; przedstawienie proponowanych celów LSR:

Wisznia Mała – 23.05.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Oborniki Śląskie – 24.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze

Trzebnica – 25.05.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Prusice – 26.05.2022, godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II

Zawonia – 20.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.

II cykl: Spotkania konsultacyjne: propozycja działań oraz projektów, które mają zostać ujęte w LSR, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z PROW n lata 2023-2027, określenie wizji, celów oraz wskaźników.

Prusice – 13.06.2022, godz. godz. 17:00-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy ul. Jana Pawła II,

Oborniki Śląskie – 14.06.2022, godz. 17:00-19: 00 – Kino Astra, ul. Dworcowa 43, sala na piętrze,

Trzebnica – 22.06.2022, godz. 17:00-19.00 –Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, Sala konferencyjna (parter);

Wisznia Mała – 23.06.2022, godz. 17:00 -19.00 – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, sala na parterze,

Zawonia – 27.06.2022, godz. 17:00-19:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni przy ul. Szkolnej 1.

WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 ZŁOŻONY – 29.04.2022r.

Informujemy, że 29 kwietnia 2022r.  został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do pod działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Środki, o które się staramy w wysokości 74 000 zł mają być przeznaczone tylko na napisanie nowej lokalnej strategii rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Na naszej stronie internetowej utworzyliśmy nową zakładkę dot. wsparcia przygotowawczego, gdzie zamieścimy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz będzie można śledzić cały proces konsultacji.

Wszystkich mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich zapraszamy do aktywnego udziału w pracy nad nowym dokumentem, tak, aby zaplanować kolejne działania naszego rozwoju wg potrzeb mieszkańców.

 Proces tworzenia i konsultacji LSR w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich składać się będzie z następujących części:

1. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 

2. Planowanie celów, działań i budżetu LSR.

Odbędzie się 10 spotkań, w tym na terenie każdej z gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii Rozwoju:

– spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach,

– warsztaty strategiczne w poszczególnych gminach

– spotkania Zespołu Roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,

-ankiety,

Trzymajcie kciuki!

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi